...
+31(0)642029974 +31 (0)703950615 info@bull57.nl

Copyrights, Cookies, disclaimer en credits

Niets van deze site mag worden gekopieerd of doorgelinkt zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bull57 Creative Solutions. Dit geldt voor teksten, foto’s, video’s templates of welk ander onderdeel van deze website.  Bij overtreding hiervan zullen alle toepasbare juridische stappen worden ondernomen.

Deze maakt gebruik van cookies maar alleen om de site  sneller te doen laden bij een volgend bezoek. Wij verzamelen geen informatie of andere gegevens en delen ook met niemand iets. Let wel, de bedrijven waarwij naartoe doorlinken, als Booking.com, Tripadvisor of Tours and tickets, hebben een eigen policy hierin.

Gebruikte afbeeldingen zijn uit de persoonlijke collectie, of van de beeldbanken van de beschreven attracties met toestemming van de betreffende bureaus public relations of de bureaus toerisme van de betreffende plaats.
Verder zijn er afbeeldingen gebruikt vallende onder creative commons van Wikimedia of stockafbeeldingen van Shutterstock, 123RF, iStock, Pexels.com, Stock.Adobe, StockXchance, StockPhotoSecrets Shop, Photocase en StockUnlimited. De licentie hiervoor ligt bij Bull57 Creative Solutions

In enkele gevallen hebben wij gebruik gemaakt van foto’s van websites van bevriende bedrijven waar wij tijdens onze excursies een bezoek aan brengen. Niet in alle gevallen is het voor ons mogelijk gebleken om, om wat voor reden dan ook van de juiste persoon toestemming te verkrijgen. Mocht u een afbeelding aantreffen waarbij dit het geval mocht zijn kunt u 2 dingen doen: Ons alsnog toestemming verlenen voor gebruik of ons hiervan in kennis stellen met het verzoek deze te verwijderen. Wij zullen  direct aan uw verzoek gehoor geven. vVanzelfsprekend zullen wij uw vestiging dan ook uit onze excursie schrappen

Muziek in onze video’s gebruikt is, tenzij anders vermeld, afkomstig van:
bensound.com
incompetech.com
purple-planet.com
audionautix.com
gosoundtrack.com

Mocht u verder opmerkingen, bezwaren of vragen hebben kunt u contact opnemen met
mail@bull57.nl

Copyrights, Cookies, disclaimer and credits

Nothing from this site may be copied or forwarded without express prior written consent from Bull57 Creative Solutions. This applies to texts, photos, videos templates or any other part of this website.  In the case of violation, all applicable legal action will be taken.

It uses cookies but only to make the site load faster on a subsequent visit. We do not collect information or other data or share anything with anyone. Mind you, the companies we link to, as Booking.com, Tripadvisor or Tours and tickets, have their own policy in this.

Used images are from the personal collection, or from the image banks of the described attractions with the permission of the relevant public relations agencies or the tourism offices of the place concerned.
Furthermore, images have been used under wikimedia creative commons or stock images from Shutterstock, 123RF, iStock, Pexels.com, Stock.Adobe, StockXchance, StockPhotoSeCrets Shop, Photocase and StockUnlimited.

In some cases we have used photos from websites of friendly companies that we visit during our excursions. Not in all cases has it been possible for us to obtain permission from the right person for whatever reason. If you find an image where this is the case, you can do two things: Give us permission to use or notify us with the request to remove it. We will respond directly to your request. Naturally, we will remove your branch from our excursion

Music used in our videos is, unless otherwise stated, coming from: bensound.com incompetech.com
purple-planet.com
audionautix.com
gosoundtrack.com

If you have any further comments, objections or questions, please contact mail@bull57.nl

Авторские права, печенье, отказ и кредиты

Ничто с этого сайта не может быть скопировано или направлено без прямого предварительного письменного согласия от Bull57 Creative Solutions. Это относится к текстам, фотографиям, шаблонам видео или любой другой части этого сайта.  В случае нарушения будут приняты все применимые правовые меры.

Он использует файлы cookie, но только для того, чтобы сделать загрузку сайта быстрее при последующем посещении. Мы не собираем информацию или другие данные и не делимся чем-либо. Имейте в виду, компании, к которых мы связываемся, как Booking.com, Tripadvisor или Tours и билеты, имеют свою собственную политику в этом.

Используемые изображения от личной коллекции, или от кренов изображения описанных привлекательностей с позволения соотехами с точки зрения соех или офисов туризма соответствующего места.
Кроме того, изображения были использованы в соответствии с Wikimedia творческого достояния или фондовых изображений из Shutterstock, 123RF, iStock, Pexels.com, Stock.Adobe, StockXchance, StockPhotoSeCrets магазин, Photocase и StockUnlimited.

В некоторых случаях мы использовали фотографии с сайтов дружественных компаний, которые мы посещаем во время наших экскурсий. Не во всех случаях у нас было бы возможность получить разрешение от нужного человека по любой причине. Если вы нашли изображение, где это так, вы можете сделать две вещи: дайте нам разрешение на использование или уведомить нас с просьбой удалить его. Мы ответим непосредственно на ваш запрос. vOfexerged, мы удалим вашу ветку с нашей экскурсии

Музыка, используемая в наших видео, если не указано иное, исходя из: bensound.com incompetech.com
purple-planet.com
audionautix.com
gosoundtrack.com

Если у вас есть какие-либо дополнительные комментарии, возражения или вопросы, пожалуйста, свяжитесь mail@bull57.nl